Author: user

European Regional Development Fund

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 16.09.2022 г. “Зарена“ АД сключи договор BG16RFOP002-6.002-0680 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на настоящия проект е устойчиво екологично развитие на Зарена АД и намаляване на негативното […]
Read More