Projects


ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗАРЕНА АД

 

Информационен ден успешно приключване на проект „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗАРЕНА АД“ бе проведен днес в производствената база на Зарена АД

Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “2014-2020 на обща стойност 2 478 265 лв., от които 1 274 523.15 лв. европейско и  224 915.85 лв. национално съфинансиране

По време на информационния ден бяха представени резултатите от изпълнението на заложените по проекта дейности.

 • Намалена енергоемкост на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедреното енергоефективно и високопроизводително оборудване: машини за кроене, технологична линия за подлепване на детайли, технологична линия за ушиване на чанти
 • Рационално енергийно управление на предприятието чрез въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
 • Намалена ресурсоемкост и предпазване околната среда от замърсяване чрез внедрените нови технологични решения за повторно разкрояване на отпадъка от основното производство

Повишаването на ефективността на производството, намаляването на използваните количества суровини и прилагането на съвременни и прецизни технологии подпомога, както дългосрочната политика на фирмата за устойчиво развитие, така и устойчивостта на постигнатите по проекта резултати.

Успешното изпълнение на дейностите по проекта, с финансовата помощ на ОПИК, води до повишаване конкурентоспособността на Зарена АД, чрез подобряване на енергийната ефективност и намаляване ресурсоемкостта на производство.

31.07.2018 г.


ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,
Ръководството на Зарена АД има удоволствието да Ви покани на информационен ден за приключване на проект Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД, по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”
Информационният ден ще се проведе на 27.07.2018 год. от 16:00 часа в заседателната зала на Зарена АД, адрес гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев, No 39
Програма на събитието:
1. 16:00 – 16:30 – Представяне на резултатите от проекта
2. 16:30 – 17:00 – Представяне на доставеното по проекта оборудване

Проект „Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

23.07.2018 г.


ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗАРЕНА АД

 

Информационен ден на проект „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗАРЕНА АД“ бе проведен  на 27.04.2018 в производствената база на Зарена АД

Проектът, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 е на обща стойност 2 478 265 лв., от които 1 274 523.15 лв. европейско и  224 915.85 лв. национално съфинансиране

По време на информационния ден бяха представени основните цели на проекта, както и сведения за изпълнението на заложените дейности.

Дейностите по проекта са насочени към значителен и видим напредък за устойчиво екологично развитие на компанията, чрез намаляване на въздействието върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси 

До момента предприятието-бенефициент е провело процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на ПМС 160 за доставка на оборудване и услуги:

 • Избран изпълнител и Сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за производство на кожени изделия.
 • Избран изпълнител и Сключен договор за въвеждане на СЕМ съгласно изискванията на ISO 50001

На 25 април са доставени и въведени в експлоатация: Машини за кроене; Машини за технологична линия за подлепване на детайли и Машини за технологична линия за ушиване на чанти

Фирма ЗАРЕНА АД е водеща българска компания за производство на кожени изделия дамски чанти и галантерия. По-голяма част от продукцията е предназначена за международните пазари.

В резултат на изпълнението на дейностите, се очаква осигуряване на устойчиво развитие на ЗАРЕНА АД, намаляване на консумацията на енергия в размер на близо 59 MWh/год и намаляване на въглеродни емисии CO2 с 48 т/год.

02.05.2018 г.


ПОКАНА

Ръководството на Зарена АД има удоволствието да Ви покани на информационен ден за представяне на проект Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД, по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”
Информационният ден ще се проведе на 27.04.2018 год. от 16:00 часа в заседателната зала на Зарена АД, адрес гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев, No 39
Програма на събитието:
1. 16:00 – 16:30 – Представяне на Зарена АД
2. 16:30 – 17:00 – Представяне на проекта

Проект „Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

16.04.2018 г.


 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-3.001 -0572 по проект “Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за производство на кожени изделия по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Машини за кроене

Обособена позиция 2: Машини за технологична линия за подлепване на детайли

Обособена позиция 3: Машини за технологична линия за ушиване на чанти

Краен срок за приемане на офертите: 00:00 часа на  10.11.2017 год.

 

ПроектПовишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Documents

03.11.2017 г.


ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-3.001 -0572 по проект “Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,   публикува Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за производство на кожени изделия по обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: Машини за кроене
 • Обособена позиция 2: Машини за технологична линия за подлепване на детайли
 • Обособена позиция 3: Машини за технологична линия за ушиване на чанти

Краен срок за приемане на офертите: 00:00 часа на  01.11.2017 год.

Documents

24.10.2017 г.


ПроектПовишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 24 август 2017 г., на церемония в зала „София“ на Гранд хотел София, бяха връчени сключените договори по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Г-н Стефан Телкеджиев- Изпълнителен директор на Зарена АД, получи договор № BG16RFOP002-3.001-0572-C01 по проект “Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на Зарена АД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.

В тази връзка дейностите по проекта са насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на компанията и използване на специализирани консултантски услуги водещи до:

 • Намаляване енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на ново енергоефективно и високопроизводително оборудване: машини за кроене, технологична линия за подлепване на детайли, технологична линия за ушиване на чанти
 • Рационално енергийно управление на предприятието чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
 • Намаляване ресурсоемкостта и повишаване капацитета на производство на компанията чрез внедряване на нови технологични решения за повторно разкрояване на отпадъка от основното производство.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на Зарена АД.

28.08.2017 г.