„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

European Regional Development Fund
European Regional Development Fund

На 16.09.2022 г. Зарена“ АД сключи договор BG16RFOP002-6.002-0680 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на настоящия проект е устойчиво екологично развитие на Зарена АД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането нови енергийно-ефективни системи и оборудване, основаващи се на най-добрите налични технологии с експлоатационните характеристики, отговарящи на националните стандарти и регламенти.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на Зарена АД което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на производственото предприятие

———————————-—————– www.eufunds.bg —————————————————-

Проект BG16RFOP002-6.002-0680 „„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

On September 16, 2022, “Zarena” AD signed a contract BG16RFOP002-6.002-0680 for the implementation of the project “Restoration of SMEs through improvement of energy efficiency”.

The project is funded by the Operational Program “Innovation and Competitiveness” 2014-2020, co-financed by the European Union, through the European Regional Development Fund.

The main goal of this project is the sustainable ecological development of Zarena AD and the reduction of the negative impact on the environment, through the application of new energy-efficient systems and equipment, based on the best available technologies with operational characteristics, complying with national standards and regulations.

The expected results from the support under the procedure are expressed in improving the energy efficiency of Zarena AD, which, in turn, will assist in overcoming the economic consequences of the spread of the COVID-19 pandemic, increasing competitiveness, and reducing the energy intensity of the manufacturing enterprise.

—————————————————— www.eufunds.bg —————————————————-

Project BG16RFOP002-6.002-0680 “Restoration of SMEs through improvement of energy efficiency”, financed by the Operational Program “Innovation and Competitiveness”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.